Search results

 1. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 176 s. [10,81 AH]. ISBN 978-80-225-4603-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 2. KWASNY, Jakub - MROCZEK, Arkadiusz - ULBRYCH, Marta. Industrial Clustering and Economic Performance. In Search for Evidence from Poland. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2019. ISSN 1337-0839, 2019, vol. 13, no. 1, s. 109-119.
  article

  article

 3. WORREN, Nicolay. Organization Design : Simplifying Complex Systems. 2nd Edition. Abingdon : Routledge, 2018. 309 s. ISBN 978-1-138-50286-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. GAJDOVÁ, Denisa. Clusters and cluster initiatives in specific areas within Slovak regions. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 239-248 CD ROM. KEGA 030EU-4/2015 (50%), KEGA 042EU-4/2014 (20%), VEGA 1/0128/15 (30%).
  article

  article

 5. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Cluster and its contribution to regional development. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 575-573 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  article

  article

 6. BEŇOVÁ, Martina - SZABO, Ľuboslav. Clusters – modern forms of doing business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 43-49 CD ROM. VEGA 1/0316/14 (100%).
  article

  article

 7. THOMASOVÁ, Elena - JAMNICKÝ, Peter. Klastre - nový trend v organizácii podnikov. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4165-7, s. 76-93. VEGA 1/0316/14.
  article

  article

 8. CHILD, John. Organization : Contemporary Principles and Practice. 2nd Edition. Chichester : John Wiley and Sons, 2015. 523 s. ISBN 978-1-119-95183-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika : pro studium a praxi. Praha : GRADA Publishing, 2014. 239 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4590-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Obecná didaktika

  book

 10. PITOŇÁK, Daniel. Malé a stredné podniky naďalej čelia významným bariéram rastu. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. ISSN 1335-5813, Jeseň 2014, roč. 14, č. 3, s. 21-25. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0193801/FM-JESEN-2014_www.pdf>
  article

  article