Search results

 1. SOBKOVÁ, Martina. Komunikace centrálních bank aneb doba temna je za námi. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 12, s. 36-38.
  article

  article

 2. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.
  book

  book

 3. Podnikové financie vo vede a praxi 2018. Eduard Hyránek et al. ; zostavovateľ: Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [6,1 AH]. VEGA 1/404/16, VEGA 1/0007/16, VEGA 1/0066/17, KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4556-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - PAKŠIOVÁ, Renáta - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Deriváty v účtovníctve podnikateľských subjektov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 10, s. 2-6. VEGA 1/0512/16.
  article

  article

 5. KADEROVÁ, Andrea. Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 68-78 online.
  article

  article

 6. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5. [Copy count : 24, currently available 6, at library only 3]
  Finančné trhy

  book

 7. KOSOWSKI, Robert L. - NEFTCI, Salih N. Principles of financial engineering. 3rd ed. London : Academic Press, 2015. 874 s. ISBN 978-0-12-386968-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 661 s. [34,77 AH]. Ekonómia, 490. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/KMTqDAaB6F> ISBN 978-80-8168-006-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 2]
  Finančné trhy

  book

 9. PONECOVÁ, Gabriela. Vplyv nepriamej kotácie menového kurzu pri stanovení forwardového kurzu pre účely hedgingu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-4] CD-ROM. VEGA 1/0187/11.
  article

  article

 10. KMEŤKO, Miroslav. Kurzové riziká spoločností. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 225-228.
  article

  article