Search results

 1. VARELA CANO, Diana Patricia. Word Formation by External Motivation in Spanish and French. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 225-236 online. KEGA 007EU-4/2018.
  article

  article

 2. MOCKOVÁ, Nina. Pes v slovenskej a španielskej frazeológii. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 180-194 online. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 3. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Phraseologismen in Wirtschaftstexten : Eine kontrastive linguistische Analyse in vierzehn Sprachen an Beispielen aus der deutschen Wirtschaftspresse. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 132 s. [4,94 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 26. ISBN 978-3-339-10620-9.
  book

  book

 4. ULIČNÁ, Martina. Paralely a asymetria výskytu chromatizmu biely vo viacslovných pomenovaniach a frazeologizmoch v ruskom a slovenskom jazyku. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 50-66. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 5. MOCKOVÁ, Nina. Voda v španielskej a slovenskej frazeológii: problematika prekladu. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 26-39.
  article

  article

 6. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Kreative Nutzung von Phraseologismen und Bildern. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 87-95 CD-ROM.
  article

  article

 7. ULIČNÁ, Martina. Paralely a asymetria výskytu chromatizmu biely vo viacslovných pomenovaniach a frazeologizmoch v ruskom a slovenskom jazyku II. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 16, s. s. 45-57. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 8. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. Editor: Radoslav Štefančík ; reviewers: Katarína Seresová, Danuša Lišková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 622 s. [31 AH]. ISBN 978-80-225-4641-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 9. ADAMCOVÁ, Lívia. Beobachtungen zum Gebrauch der Phraseologismen in der Wirtschaftssprache Deutsch. In Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte. internationale Konferenz. Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte : Sammelband der internationalen Konferenz (2. Jahrgang), 24. Januar 2019, Prag. - Prag : Oeconomica, 2019. ISBN 978-80-245-2343-9, s. 30-41.
  article

  article

 10. HRDLIČKOVÁ, Zuzana - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - MAIEROVÁ, Eva. Economic Concepts and Idioms in English Business Communication. Recenzenti: Magdaléna Bilá, Helena Šajgalíková. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 212 s. KEGA 015EU-4/2017. ISBN 978-80-7556-060-5. [Copy count : 6, currently available 4, at library only 2]
  book

  book