Search results

 1. DANKOVÁ, Lenka. Index digitálnej ekonomiky v EÚ a digitálna gramotnosť. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 5-11 online.
  article

  article

 2. Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte : zborník vedeckých štúdií. Recenzenti: Jozef Kuril, Miroslav Krystoň. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. 319 s. online. 1/0355/2016. ISBN 978-80-89654-40-6.
  electonic book

  electonic book

 3. Průzkum: Odměňování žen a mužů ovlivňuje firemní kultura. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 4, s. 10-11.
  article

  article

 4. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 5. BOLEK, Vladimír et al. Information Literacy of Managers: Models and Factors. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Business Economics and Management. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-4433, 2018, vol. 19, no. 5, pp. 722-741 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 6. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Promoting Media, Information and Reading Literacy Through a Business Communication E-Course. - Registrovaný: Web of Science. In DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. International Conference. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : Proceedings of the 13th International Conference, Microsoft Prague, June 25 - 26, 2018 (Prague, Czech Republic). - Prague : Centre for Higher Education Studies, 2018. ISBN 978-80-86302-83-6, pp. 178-198 online. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 7. BOLEK, Vladimír et al. Determinanty kontinuálneho vzdelávania nezamestnaných v oblasti informačno-komunikačných technológií : záverečná správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia a jeho výsledkoch, č. I-16-107-00 : doba riešenia 01.05.2016-31.12.2016. Recenzenti: Štefan Čarnický, Mária Nikodemová. 1. vyd. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-107-00.
  book

  book

 8. BAWDEN, David - ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Překlad: Michal Lorenz... [et al.]. Doubravník : FLOW, 2017. 451 s. ISBN 978-80-88123-10-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ONDREJKOVÁ, Anna. Prieskum o elektronickom vzdelávaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-9] CD-ROM.
  article

  article

 10. KOKLES, Mojmír et al. Výskum digitálnej gramotnosti populácie v Slovenskej republike. In Journal of Technology and Information Education. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2017. ISSN 1803-537X, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 175-188. VEGA 1/0933/14.
  article

  article