Search results

Records found: 4641  
Your query: Keywords = "história"
 1. ONDRIŠÍKOVÁ, Dana - VARGA, Gabriel. Firemný personálny mentoring. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 20-21.
  article

  article

 2. SKÝPALOVÁ, Jana. 30 rokov legislatívneho vývoja v odpadovom hospodárstve SR. In 30 rokov Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia. 30 rokov Slovenskej republiky : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2024. ISBN 978-80-555-3257-8, s. 100-108.
  article

  article

 3. BOCKOVÁ, Anna. Aplikácia poznatkov neurodidaktiky vo vyučovaní histórie. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 1, s.22-26.
  article

  article

 4. Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Arts & Humanities Citation Index. Bratislava : Historický ústav SAV. 5x ročne. ISSN 0018-2575. Available on Internet: http://www.historickycasopis.sk/
  Historický časopis

  journal

 5. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Banská Bystrica : Belianum. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Available on Internet: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  Politické vedy

  journal

 6. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Available on Internet: http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  journal

 7. LENNEROVÁ, Ivana - BAČIŠIN, Vladimír. Kto je kto: slovenský ekonóm Imrich Karvaš. In FN Finančné Noviny. - Bratislava : COMENIUS ANALYTICA s. r. o., 2023. ISSN 2644-5999, s. [1]. Available on Internet: <https://financnenoviny.com/kto-je-kto-slovensky-ekonom-imrich-karvas/>
  article

  article

 8. LENNEROVÁ, Ivana - BAČIŠIN, Vladimír. Karvaš: opus magnum “Základy hospodárskej vedy”. - Opus magnum - veľké dielo - slovenského ekonóma Imricha Karvaša je monografia “Základy hospodárskej vedy.”. In FN Finančné Noviny. - Bratislava : COMENIUS ANALYTICA s. r. o., 2023. ISSN 2644-5999, s. [1]. Available on Internet: <https://financnenoviny.com/karvas-opus-magnum-zaklady-hospodarskej-vedy/>
  article

  article

 9. LEHENCHUK, Serhii - SERPENINOVA, Yuliia - KRYVYTSKA, Olha. Historical Aspects of the Development of Accounting in the World : Monograph. Reviewers: O.M. Petruk, L.M. Pulupenko. 1st Edition. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. 165 s. [12,22 AH]. ISBN 978-80-974151-4-3.
  book

  book

 10. HORBULÁK, Zsolt - TÓTH, Ferenc. Zo Starej Ďaly na ostrov Mauritius a na úpätie Kaukazu. Životná dráha Jána Karola Besseho. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2023. ISSN 0018-2575, 2023, roč. 71, č. 1, s. 161-184.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.