Search results

 1. ŘÍHOVÁ, Lenka. Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 1, s. 20-25.
  article

  article

 2. SMEs in Public Procurement : Practice and Strategies for Shared Benefits. Paris : OECD, 2018. 225 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/smes-in-public-procurement_9789264307476-en> ISBN 978-92-64-30746-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Alternatívne manažérske metódy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 73-75.
  article

  article

 4. SKAČKAUSKIENĖ, Ilona et al. Evaluation of Knowledge Synergy Components. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 1, pp. 144-158.
  article

  article

 5. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Riadenie pracovného výkonu. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-035-3, s. 93-108. VEGA 1/0609/16.
  article

  article

 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Sebareflexia študentov po absolvovaní pedagogickej praxe. In Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecké konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Extrasystem, 2018. ISBN 978–80–87570–40–1, s. 120-126 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article

 7. MATULČÍKOVÁ, Marta. Evaluation of education and its application in business practice. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2017. International scientific conference. Hradec Economic Days : double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference : january 31st and february 1st, 2017, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-7435-664-3. ISSN 2464-6067, pp. 604-610 online. KEGA 014EU-4/2016.
  article

  article

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Komparácia podnikateľského prostredia v Českej republike a v Slovenskej republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1015-1023 CD-ROM. VEGA 1/0709/15; VEGA 1/0128/15.
  article

  article

 9. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Zvyšujúci sa vek zamestnancov pracujúcich v podnikoch EÚ ako aktuálna otázka bezpečnostného manažmentu. In Nezaměstnanost a determinanty trhu práce v podmínkách moderních evropských ekonomik. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-023-0, s. 42-49. VEGA 1/0662/15.
  article

  article

 10. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. La Enseñanza de español para fines académicos: la evaluación. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 202-204 CD-ROM.
  article

  article