Search results

 1. FUDÁK, Lukáš. Odpady po novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 133-188.
  article

  article

 2. MÁTEL, František. Splaľovať alebo recyklovať? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 1-3.
  article

  article

 3. BALEHA, Andrianna. Environmental Safety of the Industrial Sector of Kazakhstan: Reduction, Recycling and Disposal of Waste in the Country. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 203-221 online.
  article

  article

 4. POMFYOVÁ, Uršula - TROŠANOVÁ, Mária. Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 6, s. 7-12.
  article

  article

 5. PODLASOVÁ, Anežka - ŠIKÝŘ, Petr - VAJDOVÁ, Jana. Možnosti zvýšení míry recyklace plastového odpadu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 30-34 online.
  article

  article

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 6, s. 13-18.
  article

  article

 7. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Current Environmental Issues and Their Reflection in Slovakia’s Policy. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 42, no. 3, pp. 1-5 online.
  article

  article

 8. ROŽOVÁ, Lucia. Kompetencie komunálnej sféry v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 3, s. 51-65.
  article

  article

 9. STAŠKOVÁ, Slavomíra - STAŠKO, Martin. Postavenie druhotných palív v legislatívnom rámci Slovenskej republiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 36-43 online.
  article

  article

 10. 10.Odpady

  Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 12x ročne. ISSN 1335-7808. Available on Internet: https://casopis-odpady.webnode.sk/
  journal

  journal