Search results

 1. ŠANDOR, Filip - NAJDENÝ, Roman - GURŇÁK, Daniel. Aplikácia GIS v kontexte priestorovej analýzy zahraničnej politiky SR. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 19-29.
  article

  article

 2. VESELOVSKÝ, Ján et al. Ekonomický aspekt chudoby v NUTS II (Západné Slovensko). In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 352-365.
  article

  article

 3. BALÁŽOVIČ, Ľuboš - STANKOVÁ, Hana. Diaľkový prieskum Zeme ako zdroj geografických informácií. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2016. ISSN 1335-9258, 2016, roč. 24, č. 2, s. 44-47.
  article

  article

 4. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Údaje a požiadavky na ich kvalitu v geografických informačných systémoch. In Výzvy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3856-5, s. 1-9 CD-ROM.
  article

  article

 5. LACIKA, Ján. Horná Nitra a Pobebravie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 3, s. 101-105.
  article

  article

 6. LACIKA, Ján. Stredné Pohronie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 1, s. 30-34.
  article

  article

 7. GARAJ, Jozef. Kaliningradská oblasť. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 2, s. 50-54.
  article

  article

 8. LACIKA, Ján. Ponitrie, Požitavie a dolné Pohronie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 2, s. 66-69.
  article

  article

 9. KITA, Jaroslav - GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol. Present retail network of Bratislava and some tendencies in consumers` purchasing behaviour. In Handel wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014. ISSN 0438-5403, 2014, nr. 3, s. 54-65. VEGA 1/0039/11.
  article

  article

 10. HOLEC, Roman. Priemysel očami štatistík. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, október 2013, roč. 7, č. 10, s. 48.
  article

  article