Search results

Records found: 775  
Your query: Keywords = "informatika"
 1. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Available on Internet: <https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/ekonomika-a-informatika> ISSN 1339-987X.
  electronic journal

  electronic journal

 3. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Available on Internet: <https://roaae.org/early-view/> ISSN 1336-9261.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Available on Internet: http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  journal

  journal

 5. KOZÁK, Štefan. Robust Explicit Control of Complex Hybrid Discrete Processes. In Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2021. ISSN 2453-7497, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 37-44.
  article

  article

 6. HVORECKÝ, Jozef et al. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. - Registrovaný: Scopus. In Acta Informatica Pragensia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1805-4951, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 236-256 online. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 7. Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. 123 s. [7,57 AH]. Available on Internet: <https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/mlada-veda-aiesa/aiesa_2021_final.pdf> ISBN 978-80-89962-88-4.
  electonic book

  electonic book

 8. JURÍK, Pavol - SCHMIDT, Peter - KULTAN, Jaroslav. Optimization of Sensor Network Topology Using Multiple Criteria. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Studies in Informatics and Control. - Bucharest : ICI Bucharest Publishing Department. ISSN 1841-429X, 2021, vol. 30, no. 2, pp. 101-110 online. KEGA 019EU-4/2020.
  article

  article

 9. Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.paneurouni.com/ITA> ISSN 2453-7497.
  journal

  journal

 10. Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Arad : Adoram. 1-2x ročne. Available on Internet: <http://itpb.eu> ISSN 2344-2409.
  electronic journal

  electronic journal