Search results

 1. BEDNÁROVÁ, Lucia et al. The Analysis of Success Factors in Terms of Adaptation of Expatriates to Work in International Organizations. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2018, vol. 17, no. 1, pp. 59-66. VEGA 1/0251/17.
  article

  article


 2. POTUŽÁKOVÁ, Zuzana - ÖHM, Jan. R&D Investments, EPO Patent Applications and the Economic Heterogeneity Within the EU. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 2, pp. 177-191.
  article

  article


 3. VARGA KISS, Katalin. How to Improve the Academic Literacy of Subject Teacher - a new Challenge for an ESP Instructor. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 89-94.
  article

  article


 4. HURNÝ, František. Hodnotenie výkonnosti medzinárodne činných podnikov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 4, s. 15-20 online. I-18-107-00.
  article

  article


 5. Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov : vedecké state. Zostavil: Pavol Kita ; recenzenti: Miroslava Szarková, Ľubomíra Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 119 s. [6 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-225-4541-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 6. KITA, Jaroslav et al. Ľ Innovation pédagogique et la professionnalisation du programme d`étude en langue française dans un contexte d`internationalisation. In Management and Governance of the University of the Future. PGV Network Conference. Management and Governance of the University of the Future : Researche on Competitiveness, Globalisation and Development. - [Krakow] : Społeczna Akademia Nauk (University of Social Science), 2018. ISBN 978-83-64971-47-1, pp. 349-360. GREG 2011/2015, VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0380/17.
  article

  article


 7. OBADI, Saleh Mothana et al. Konkurencieschopnosť a inovácie : teoretické skúmanie a komparatívne analýzy. Recenzenti: Martin Lábaj, Daneš Brzica. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 127 s. [5,66 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4466-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 8. KITA, Jaroslav et al. Inovácie v kontexte internacionalizácie vzdelávania. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 99-119. VEGA 1/0066/18.
  article

  article


 9. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané globálne tendencie rozvoja retailingových firiem. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 143-150. VEGA 1/0380/17.
  article

  article


 10. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Interdisciplinarita – z teórie do praxe. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 179-189.
  article

  article