Search results

 1. HRUBALOVÁ, Lucia - REPÁŇOVÁ, Terézia. Realizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu v stredoeurópskom priestore. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 121-133.
  article

  article

 2. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of behavioral models for determination of socio-cultural factors for the investigation of social capacity of outdoor recreation. In Czech hospitality and tourism papers. - Prague : The Institute of hospitality management in Prague, 2015. ISSN 1801-1535, 2015, vol. 11, no. 25, pp. 40-53.
  article

  article

 3. NEMEČEK, Miloš. Metropola s riekou i horami : BSK považuje rozvoj cestovného ruchu za jednu zo svojich priorít. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Jún-júl, s. 54-55. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0115296/GW-06-2010-nahlad-final.pdf>
  article

  article

 4. POMPUROVÁ, Kristína. Zmeny v štruktúre a výkonoch ubytovacích zariadení na Slovensku v rokoch 2000 až 2009. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 3, s. 152-164.
  article

  article

 5. PACHINGEROVÁ, Mária. Kontroling v hotelovom podniku. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 491-496.
  article

  article

 6. STAŇO, Roman. Segmentácia dopytu v hotelierstve. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 577-579.
  article

  article

 7. ŠTINDL, Jiří. Využití ICT v hotelnictví. In Perspektívy malých a stredných podnikov po vstupe Slovenska do eurozóny - vzdelávanie a ekonomika : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej Katedrou služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty a neziskovou organizáciou Bakalár Nové Zámky, n.o. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, 2009. ISBN 978-80-969389-9-5, s. 102-112.
  article

  article

 8. MIŠÚNOVÁ, Ema. Rozvoj kúpeľníctva v Karlových Varoch po roku 1989. In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. ISSN 0139-8660, 2003, roč. 36, č. 1, s. 33-39.
  article

  article

 9. SLÁDEK, Gustáv. Cestovný ruch na Slovensku v prvom roku po druhej svetovej vojne. In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. ISSN 0139-8660, 2003, roč. 36, č. 2, s. 79-88.
  article

  article

 10. SUCHÁ, Veronika. Pripravenosť Slovenska na pobytový cestovný ruch. In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. ISSN 0139-8660, 2003, roč. 36, č. 2, s. 89-105.
  article

  article