Search results

 1. MOORE, Ken. Trendy v riadení ľudského kapitálu, ako ich ukázal rok 2017. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 22-23.
  article

  article

 2. ZADROS, Katarzyna. Employee as a Subject of Sustainable Management. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2019. ISSN 1339-3367, 2019, vol. 8, no. 1, s. 8-12.
  article

  article

 3. VIDOVÁ, Jarmila. Human Capital Investment in the Slovak Republic. In Journal Association 1901 Sepike. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438, 2019, no. 24, pp. 69-74 online. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 4. ŠÚROVÁ, Janka. Význam kreatívnych ľudí pri rozvoji územia : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Anna Vaňová. Banská Bystrica, 2019. 38 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. ZAKARIA, Muhammad - JUN, Wen - KHAN, Marium Farrukh. Impact of Financial Development on Agricultural Productivity in South Asia. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 5, s. 232-239.
  article

  article

 6. RAPČANOVÁ, Zuzana. Znalostný manažment v školskom prostredí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 11, s. 11-14.
  article

  article

 7. Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). Edited by: Ivana Prusenovská, Kateřina Stanovská. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. online 308 s. ISBN 978-80-248-4279-0.
  electonic book

  electonic book

 8. The Hungarian Labour Market 2018. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019. 300 s. ISSN 1785-8062. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. VICIANOVÁ HRONCOVÁ, Jana et al. Social Investment in the Selected Enterprise. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 170-179.
  article

  article

 10. COPUŠ, Lukáš - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - WOJČÁK, Emil. Organizational Culture and its Motivational Potential in Manufacturing Industry: Subculture Perspective. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Procedia Manufacturing. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 2351-9789, 2019, vol. 32, pp. 360-367 online.
  article

  article