Search results

 1. 1.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Available on Internet: http://www.cvtisr.sk/itlib
  journal

  journal

 2. FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 10.
  article

  article

 3. Big Data Analytics and Electronic Resource Usage in Academic Libraries: A Case Study of a Private University in Kenya. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 13, s. 344-359.
  article

  article

 4. Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). 1st Edition. Toruń : Institute of Economic Research, 2019. online 293 s. ISBN 978-83-65605-10-8.
  electonic book

  electonic book

 5. Knižničná a informačná veda XXVIII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 166 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-4769-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. HARGAŠ, Marek et al. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, s. 72-93 online.
  article

  article

 7. BLANÁR, František. Služby študentom na verejných vysokých školách: akademické knižnice, ubytovacie a stravovacie služby pre študentov vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 3, s. 29-40.
  article

  article

 8. ŠEBOVÁ, Miriam - MALIČKÁ, Lenka. Challenges to the Efficiency of Libraries: the Case of the Slovak Public Libraries. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 179, no. 9-10, s. 126-137.
  article

  article

 9. Ekonomická univerzita v Bratislave. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2017. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2018. [150+44 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Knihovnické fondy, procesy a služby. 1. vydání. Brno : s.n., 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, Svazek 1. ISBN 978-80-88071-03-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book