Search results

 1. Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger. München : Der Smart Investor Media. 12x ročne. ISSN 1612-5479. Available on Internet: http://www.smartinvestor.de
  journal

  journal

 2. World Economic Outlook : Growth Slowdown, Precarious Recovery. APR 2019. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2019. 198 s. Available on Internet: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019> ISBN 978-1-48439-748-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GABRIELCZAK, Piotr - SERWACH, Tomasz. Economic Integration and Export Complexity: the Case of Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 2, s. 115-134.
  article

  article

 4. ŽIVKOV, Dejan - NJEGIČ, Jovan - PEĆANAC, Marko. Multiscale Interdependence Between the Major Agricultural Commodities. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 2, s. 82-92.
  article

  article

 5. GERNÁT, Peter. [Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív]. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-3 online. Recenzia na: Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív / Peter Árendáš, Božena Chovancová, Katarína Gachová, Ľuboš Pavelka ; recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. - ISBN 978-80-7598-186-8.
  article

  article

 6. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR v období globalizačných zmien. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 7. KAPUSUZOGLU, Ayhan - LIANG, Xi - CEYLAN, Nildag Basak. Macroeconomic Impacts of Global Food Price Shocks on the Economy of Turkey. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 11, pp. 517-525.
  article

  article

 8. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca Slovenska so strednou Áziou a možnosti využitia štátnej podpory na daný trh. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 23-32 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 9. ÁRENDÁŠ, Peter - TKÁČOVÁ, Daniela - BUKOVEN, Ján. Seasonal Patterns in Oil Prices and Their Implications for Investors. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 180-192 online. VEGA 1/0009/17.
  article

  article

 10. Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018 [elektronický zdroj]. 1. Edition. Varna : Nauka i ikonomika, 2018. online 396 s. ISBN 978-954-21-0977-8.
  electonic book

  electonic book