Search results

 1. Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Available on Internet: <https://www.communicationtoday.sk> ISSN 1338-130X.
  electronic journal

  electronic journal

 2. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1.
  book

  book

 3. NAŠČÁKOVÁ, Jana - DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Digitisation, Trends and Future of Marketing. In DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting. - Dubrovnik : University of Dubrovnik, 2019. ISSN 1849-5206, 2019, vol. 4, no. 1, pp. 201-213 online. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article

 4. ŠMEJKAL, Pavel - KLEINOVÁ, Michaela - ŠMÍRO, Vladimír. Nové trendy v brandingu: minimalismus a liquid design. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 3, s. 10-11.
  article

  article

 5. KITA, Jaroslav et al. Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov ; zostavil: Pavol Kita. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 95 s. [5,79 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-225-4644-7. [Copy count : 7, currently available 4, at library only 3]
  book

  book

 6. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Marketingová komunikácia a adolescenti. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 346-354 online. VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 7. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 31 s. ISBN 978-80-225-4665-2. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Riadenie marketingových procesov v univerzitnom prostredí. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 106-113.
  article

  article

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 302-312 online. VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 10. SZARKOVÁ, Miroslava. Imidž školy ako nástoj marketingovej komunikácie. In Psychológia inkluzívnej školy.. Medzinárodná vedecká konferencia. Psychológia inkluzívnej školy : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. ISBN 978-80-89902-13-2, s. 60-64. VEGA 1/0309/18.
  article

  article