Search results

 1. JEŽOVÁ, Daniela. Pojem Súdny orgán v rámci prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 100-108.
  article

  article

 2. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : MIpress, 2017. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-971021-2-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Premlčanie a preklúzia v občianskom práve. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 27-28.
  article

  article

 4. KOTOVÁ, Jana. Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 10, s. 5-216.
  article

  article

 5. MAGUROVÁ, Hana et al. Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov. Recenzovali: Ľudmila Novacká, Marek Kubíček, Dušan Holub. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 184 s. [11,03 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-491-3. [Copy count : 11, currently available 0, at library only 4, Length of Reservation Line 2]
  Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

  book

 6. VETERNÍKOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva. Recenzenti: Saskia Poláčková, Hana Magurová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 178 s. [11,44 AH]. ISBN 978-80-225-4143-5. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva

  book

 7. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Správne konanie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 4, s. 30-33.
  article

  article

 8. HORVÁTH, Edmund - ANDRÁŠIOVÁ, Andrea. Civilný sporový poriadok : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 842 s. ISBN 978-80-8168-318-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Civilný sporový poriadok

  book

 9. STRAKA, Peter. Výkon záložného práva v aplikačnej praxi súdov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 64-65.
  article

  article

 10. VETERNÍKOVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa v rámci občianskeho súdneho konania. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 609-618.
  article

  article