Search results

 1. BELKOVICSOVÁ, Daša. Daň z nehnuteľností ako významný zdroj financovania územnej samosprávy. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2020. ISSN 1336-8818, 2020, roč. 17, č. 1, s. 93-111. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 93 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. BOBÁKOVÁ, Viktória. Príjmová nerovnosť v regiónoch Slovenskej republiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 5-20.
  article

  article

 4. HRICOVÁ, Romana - MADZINOVÁ, Renáta. Pohľad na zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 53-73.
  article

  article

 5. JACKO, Tomáš. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. In Participatívne procesy v praxi : čítanka participatívnej tvorby verejných politík. - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2020. ISBN 978-80-89051-51-9, s. 70-95 online. Available on Internet: <https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/Citanka_publikacia.pdf>
  article

  article

 6. WEISS, Erik - ČULKOVÁ, Katarína. Návrh produktov cestovného ruchu Dolného Zemplína s cieľom zvýšenia návštevnosti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 25-30 online.
  article

  article

 7. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Vymedzenie dizajnu ako súčasti kreatívneho priemyslu na Slovensku. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 201-209 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 8. LAJTKEPOVÁ, Eva. Distribution of Wages in the Regions of the Czech Republic. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 2, s. 123-136.
  article

  article

 9. DROTÁR, Matej. Vybavovanie sťažností a petícií v oblasti školstva. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 9, s. 16-19.
  article

  article

 10. LEVICKÝ, Michal et al. Konvergenčné tendencie v podmienkach regiónov SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 20-27.
  article

  article