Search results

 1. Zákony VI/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti životného prostredia k 1.1.2019 : životné prostredie : ochrana ovzdušia : environmentálny fond : ochrana prírody a krajiny : emisné kvóty : lesy : vyhláška o poľovníctve : ochrana ozónovej vrstvy. Žilina : Poradca, 2019. 512 s. ISBN 978-80-8162-056-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Protekcionistická politika EÚ v poľnohospodárstve – obchod s banánmi. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 44-54 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 3. PIŠTA, Ján. Kam až môže vzrásť cena emisných kvót. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 3, s. 22-25.
  article

  article

 4. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.
  book

  book

 5. SHI, Junchi - WU, Maoguo. The Impact of Female Executives’ Proportion on Corporate Performance – Evidence from China’s Garment Industry. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 7, pp. 55-68.
  article

  article

 6. POWADOVÁ, Tereza. Aplikace daňové politiky ve vybraných zemích Skandinávie v komparaci s Českou republikou. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 606-614.
  article

  article

 7. LUKÁČ, Jozef - MANOVÁ, Eva. Účtovanie o emisných kvótach podľa Slovenskej účtovnej legislatívy a podľa IAS/IFRS. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 54-72 online. I-17-105-00.
  article

  article

 8. JÁNOŠKOVÁ, Natália - HAGER, Bernard. Neoprávnené zdaňovanie CO2 kvót v roku 2011 – existuje nárok na vrátenie odvedenej dane? In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 9, s. 58-60.
  article

  article

 9. MACKENZIE, Iveta. Mergers & Acquisitions in the European Union. Acquisition Activity & Economic Performance. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISSN 1802-792X, 2017, vol. 11, no. 2, s. 106-120.
  article

  article

 10. DOSPIVA, Jakub. Na rade je digitálny trh. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 2. júna 2016, roč. 26, č. 22, s. 7.
  article

  article