Search results

 1. ŠKVRNDA, František. Zmätok okolo Brexitu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, máj 2019, roč. 19, č. 5, s. 46-48.
  article

  article

 2. LUCE, Edward. Soumrak západního liberalismu. Přeložil: Petr Horák. 1. vydání. Praha : Argo, 2019. 191 s. Crossover. ISBN 978-80-257-2704-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. LISÝ, Ján. Kríza liberalizmu a cesta k zániku neoliberalizmu? In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 135-141 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 4. MURÁNSKY, Martin. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251.
  article

  article

 5. ŠKVRNDA, František. Typy prezidentov v západnej liberálnej demokracii. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník. - Bratislava : SOFIAN, 2019. ISSN 1339-2360, 2019, roč. 7, č. 3, s. 40-41.
  article

  article

 6. ŠKVRNDA, František. Základné charakteristiky Popperovej otvorenej spoločnosti. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 316-322.
  article

  article

 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei : Eine neue Perspektive. Gutachter: Irena Zavrl, Peter Markovič. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 212 s. [14,01 AH ]. Politica, Band 119. ISBN 978-3-339-11192-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. Marcel Novák a kolektív ; zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Eva Sirakovová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 362 s. OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4619-5. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. KOUDELKA, Josef. Imigrace a liberalismus : dopady migrace, teorie a možná řešení. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 218 s. Politologická řada, svazek 67. ISBN 978-80-7325-454-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DOBIAŠ, Daniel. Idea liberalizmu v pragmatickej perspektíve hľadania slobody a lepšieho sveta. Potreba neustálej revízie ideových základov nášho myslenia. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 3, s. 32-54.
  article

  article