Search results

 1. ŠUBÍK, Peter. Súkromné pálenie destilátov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 2, s. 75.
  article

  article

 2. VÁLEK, Juraj. Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 25-40.
  article

  article

 3. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Chránené zemepisné označenia a ochranné známky na trhu liehovín. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 73-79 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 4. DRÁBIK, Dušan et al. The Economics of Brazil’s Ethanol-Sugar Markets, Mandates, and Tax Exemptions. In American Journal of Agricultural Economics. - Oxford : Oxford University Press, 2014. ISSN 1467-8276, 2015, vol. 97, no. 5 October, pp. 1433–1450.
  article

  article

 5. Ovocie je vraj najlepšie vypálené. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 3, s. 28-30.
  article

  article

 6. VÁLEK, Juraj. Trendy v uplatňovaní spotrebnej dane z vína. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 628-636.
  article

  article

 7. Zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1335-1583, 2011, č. 8, s. 149-250.
  article

  article

 8. ZUBAĽOVÁ, Alena - VÁLEK, Juraj. Pomôže zníženie obsahu biopalív "ozdraviť" verejné financie? In Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 456-463.
  article

  article

 9. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
  book

  book

 10. VÁLEK, Juraj. Vývoj spotrebnej dane z liehu a salda zahraničného obchodu. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XV. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 16.-17. dubna 2010. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8, s. [1-11].
  article

  article