Search results

 1. LISÝ, Ján. Súčasná hospodárska politika ako výsledok neoklasickej syntézy. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 130-134 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. HUSÁR, Jaroslav. Podstata teoretického riešenia problémov ekonomiky Slovenska do roku 1968. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 219-232.
  article

  article

 3. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumanová. 6. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [236 s.] [11,95 AH]. ISBN 978-80-10-03609-7.
  book

  book

 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. [9,20 AH]. ISBN 978-80-225-4564-8. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 5. ZADRAŽIL, Petr. Švédský model státu blahobytu – vývoj a současný stav. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 1, s. 133-143 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article

 6. NOVÁK, Jaromír - ŠLOSÁR, Rudolf. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Mária Chrenová. 3. aktualiz. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016. 232 s. [13,80 AH]. ISBN 978-80-10-02993-8.
  book

  book

 7. JESNÝ, Martin. Domáci priemyselníci museli uspieť, aby prežili. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 5, s. 30-33.
  article

  article

 8. MAIALEH, Robin. Fundamentální koncept nerovnosti v perspektivě paretovské ekonomie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 8, s. 973-987.
  article

  article

 9. TOKÁROVÁ, Mária. Význam industriálnej organizácie a najnovšie prístupy k nej. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 83-90 CD-ROM. VEGA 1/001/16, VEGA 1/0277/04.
  article

  article

 10. ROTH, Alvin E. Kdo dostává co a proč? : nové ekonomické směry v konceptu vhodného párování matchmaking a návrzích podoby trhů market design. Praha : Práh, 2016. 227 s. ISBN 978-80-7252-646-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Kdo dostává co a proč?

  book