Search results

Records found: 1113  
Your query: Keywords = "meranie"
 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  article

  article

 2. MOZGOVAYA, Olga - SMALEI, Uladzimir. Sustainable Tourism Development. Approaches to Assessing Achievement of the Objectives. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2023. ISSN 0139-8660, 2023, roč. 56, č. 1, s. 4-9.
  article

  article

 3. BORKOVEC, Jiří. Jak na energetickou chudobu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 18-20.
  article

  article

 4. SLIVOVÁ, Valéria - KULLMAN, Eugen - PAĽUŠOVÁ, Zuzana. Hydrologický rok 2021 z aspektu podzemnej vody. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 12-17.
  article

  article

 5. DIMUNOVÁ, Lucia - GREŠŠ HALÁSZ, Beáta. Hodnotiace a posudzovacie nástroje stavu výživy v podmienkach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2022. ISSN 2464-7551, 2022, roč. 13, č. 2, s. 70-81.
  article

  article

 6. ANTALOVÁ, Mária. Konkurencieschopnosť a vybrané kondicionálne faktory sociálnej kvality. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 22-31 online. VEGA 1/0251/19.
  article

  article

 7. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Data Driven Price Setting of Wine Products to Ensure Long Term Sustainability of a Winery. In MIC - Vis, 2022 : Mediterranean Islands Conference 14 th – 17th September 2022, The Island of Vis, Croatia. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2022. ISBN 978-953-8404-11-5, p. 100 online.
  article

  article

 8. FURKOVÁ, Andrea. The Role of Proximity Measurement in the Evaluation of Regional Innovation Processes. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 42-48 online. VEGA 1/0193/20.
  article

  article

 9. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. EU Small Open Economies in Digital Competitiveness Race. In BEE Conference. Business & Entrepreneurial Economics 2022. BEE Conference : The 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. - Zagreb : University of Zagreb, 2022. ISSN 2459-5225, pp. 45-54 online. VEGA 1/0716/19, VEGA 2/0001/22.
  article

  article

 10. BARKÓCIOVÁ, Miroslava - KASELYOVÁ, Paulína. Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ukazovateľa EVA. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVIII. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.03. 2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4945-5, s. 89-100.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.