Search results

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  article

  article

 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Specification of the Application of Vibrodiagnostics in Assessing the State of the Industrial Robot. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal : Reviewed International Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 68-78.
  article

  article

 3. HARUMOVÁ, Anna. Teória finančného riadenia holdingu. Recenzenti: Eduard Hyránek, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2019. [420 s.] [21 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-1-64467-138-2.
  book

  book

 4. Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania) [elektronický zdroj]. 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. online [299 s.]. Available on Internet: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-99834-3> ISBN 978-3-319-99833-6.
  electonic book

  electonic book

 5. BLAHOVÁ, Michaela - PÁLKA, Přemysl - HRABEC, Dušan. Recent Developments in the Global Business Environment. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 307-328.
  article

  article

 6. Measuring the Digital Transformation : A Roadmap for the Future. Paris : OECD, 2019. 257 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital-transformation_9789264311992-en> ISBN 978-92-64-31198-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. REMEŇOVÁ, Katarína - SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Span of Control in Teamwork and Organization Structure. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 145-155. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 8. HURNÝ, František - LACKO, Roman - ROZKOŠOVÁ, Anna. Hodnotenie výkonnosti prostredníctvom využitia zhlukovej analýzy. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 28-33 online. I-18-107-00.
  article

  article

 9. BAUER, Mathias R. - MARKOVIČ, Peter. Measurement of Economic Sustainability. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 107-117 online.
  article

  article

 10. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana et al. Transition from Functional to Process Management of the Selected Company. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 371-375. I-17-105-00.
  article

  article