Search results

Records found: 109  
Your query: Keywords = "modely rozhodovania"
 1. REPISKÁ, Radka. Modely environmentálnej ekonómie a ich využitie v rozhodovaní firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2023. 164 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje rozhodování v dynamickém a nejistém prostředí. 4. přepracované vydání. Osnice : Ekopress, 2022. 450 s. ISBN 978-80-87865-76-7. [Copy count : 5, currently available 2, at library only 1]
  Manažerské rozhodování

  book

 3. HARUMOVÁ, Anna. Výber vhodného modelu ohodnotenia pri stanovení hodnoty podniku. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 33-45 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 4. PISOŇOVÁ, Mária et al. Manažment vzdelávania : teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 283 s. ISBN 978-80-571-0382-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Manažment vzdelávania

  book

 5. LAUX, Helmut - GILLENKIRCH, Robert M. - SCHENK-MATHES, Heike Y. Entscheidungstheorie. 10. aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin : Springer Gabler, 2018. 682 s. Lehrbuch. ISBN 978-3-662-57817-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 6. MLYNAROVIČ, Vladimír. Kľúčové rozhodnutia v oblasti outsourcingu IS/IT v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2018. 142 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. ŽÁK, Štefan et al. Mobilné zdravotníctvo z pohľadu rozhodovania spotrebiteľa. Recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Viera Kubičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 97 s. [5,67 AH]. VEGA 1/0637/17. ISBN 978-80-225-4594-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 8. KOMAN, Gabriel - KUBINA, Milan. Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2018. 227 s. ISBN 978-80-554-1517-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

  book

 9. RUŽIČKA, Tomáš - RALBOVSKÝ, Andrej - RICHNÁK, Patrik. Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva /mHealthConsMod/ : správa o výsledkoch riešenia Projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave č. I-16-108-00 : doba riešenia 1.1.2016 - 31.12.2016. Oponenti: Nikola Nechalová, Pavel Gežík. 1. vydanie. Bratislava, 2017. [30 s.]. I-16-108-00.
  book

  book

 10. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha : Ekopress, 2016. 474 s. ISBN 978-80-87865-33-0. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 3]
  Manažerské rozhodování

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.