Search results

 1. KUČERA, Petr. Efektivní posuzovaní platební morálky závisí na schopnosti vytěžovaní nových typů dat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 34-35.
  article

  article

 2. KUKLOVÁ, Katarína. Argument ľudskej dôstojnosti v odôvodnení súdnych rozhodnutí. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 1, s. 3-12.
  article

  article

 3. ADAMUS, Rafał. Amended Consumer Bankruptcy Law in Poland. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2020. ISSN 1339-5467, 2020, roč. 8, č. 1, s. 19-46.
  article

  article

 4. KNAPÍK, Ján. The Moral Value Orientations of University Students. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 128-131.
  article

  article

 5. BACULÁKOVÁ, Kristína. Slovakia’s Social Issues in 2019. In Central and Eastern European Countries in 2019. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-21-0, pp. 282-286.
  article

  article

 6. SPODNIAK, Stanislav. K jednému pokusu o evolučné vysvetlenie morálky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 7, s. 584-595.
  article

  article

 7. SEDOVÁ, Tatiana. Filozofický pohľad na ľudské práva. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 7, s. 527-538.
  article

  article

 8. HVASTOVÁ, Jozefína - PRUŽINSKÝ, Michal. Pohľadávky ako ukazovateľ platobnej disciplíny podnikov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 61-72.
  article

  article

 9. CHABADA, Michal. Prirodzené a morálne dobro alebo zlo: prístup Philippy Footovej. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 9, s. 747 – 759.
  article

  article

 10. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Ethical Shifts with Thinking in a Foreign Language. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-079-1, s. 115-125.
  article

  article