Search results

 1. NOVÁK, Marcel. Price Development in the V4 Countries - Microeconomic Overview. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 2, s. 48-52. VEGA 1/0975/15.
  article

  article


 2. BOBENIČ, Tibor. Hodnotenie výkonnosti hutníckych podnikov. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 15-20 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  article

  article


 3. NOVÁK, Marcel. Inflačný resp. deflačný vývoj v Slovenskej republike – mikroekonomický pohľad. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 121-132 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  article

  article


 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza mzdových disparít v okresoch Slovenska v období 2001 - 2015. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 316-326 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  article

  article


 5. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Ako sa "darí" slovenskej ekonomike v období rokov 2013-2015? In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  article

  article


 6. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Current issues on the Slovak labour market and regional aspects. - Registrovaný: Web of Science. In Economic policy in the European union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European union member countries : proceedings of 14th international scientific conference : september 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. - [Karviná] : [Department of Economics and Public Administration, School of Business Administration in Karvina, SU in Opava], 2016. ISBN 978-80-7510-210-2, pp. 587-596 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article


 7. Veľkoobchodníci zarobili v minulom roku viac. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 3, s. 10.
  article

  article


 8. LISÝ, Ján - PLEVA, Michal. Dynamika vývoja HDP a dôchodkovej a majetkovej nerovnosti. In Economic theory & economic reality. International scientific conference. Economic theory & economic reality : conference proceedings (peer-reviewed) : the 5th international scientific conference : november 13-14th, 2014, Bratislava. - Bratislava : Department of economics of Faculty of national economy, 2014. ISBN 978-80-225-3884-8, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0761/12, ITMS 26240120032.
  article

  article


 9. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vplyv hospodárskej krízy na trh práce SR. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 38-46 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  article

  article


 10. BUGRI, Štefan - PRIBIŠOVÁ, Emília. Sociálna pomoc nezamestnaným vo vzťahu k zamestnanosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-13].
  article

  article