Search results

 1. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. The Impact of the Corona Crisis on the Development of Labor Costs in Selected Sectors of the Slovak Economy. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9755-1, s. 81-88 online. VEGA 1/05690123/18.
  article

  article

 2. GRMANOVÁ, Eva. Personálne náklady bánk v Slovenskej a Českej republike. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. ISSN 1336-3727, 2014, roč. 12, č. 1, s. 25-32. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0184903/Socialno_ekonomicka_revue_volume_1_2014.pdf>
  article

  article

 3. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Personálne náklady ako významný faktor rastu výkonnosti podniku. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov - II : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4002-5, s. 103-107 CD-ROM.
  article

  article

 4. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Prístupy k optimalizácii osobných nákladov v podmienkach hospodárskej krízy. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3555-7, s. 267-271 [CD-ROM]. VEGA 1/0488/12.
  article

  article

 5. TKÁČ, Michal, ml. - VERNER, Robert. Balance sheet structure as determinant of company earnings. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2013. ISSN 1337-6020, 2013, roč. 6, č. 1, s. 93-104.
  article

  article

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Príležitosti a riziká znižovania personálnych nákladov. In Horizonty podnikateľského prostredia II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 8. november 2013. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3498-3, s. [1-5] CD-ROM. VEGA č. 1/0910/12.
  article

  article

 7. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Parciálny controlling vybraných nákladov podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301, 2011, roč. 8, č. 3, s. 72-88. VEGA 1/0604/10.
  article

  article

 8. TEPLICKÁ, Katarína. Personálne hľadisko členenia nákladov v podniku. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 5, s. 58-60. VEGA 1/0004/11.
  article

  article

 9. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - ŠEBEJ, Vladimír. Nástroje personálneho controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2976-1, s. 41-47.
  article

  article

 10. GOLDMANNOVÁ, Eva. Mzdy bez starosti, personalistika s přehledem. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1801-4690, květen - červen 2009, roč. 5, č. 3, s. 41-43.
  article

  article