Search results

 1. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Plánovanie v moderných trendoch manažmentu. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4165-7, s. 29-38. VEGA 1/0316/14 (100 %).
  article

  article

 2. BEŇOVÁ, Martina. Plánovanie - kľúčová manažérska funkcia ako dôsledok pôsobenia globálnej hospodárskej krízy. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4165-7, s. 226-232. VEGA 1/0316/14 (100 %).
  article

  article

 3. ČECH, Jozef. Nástroje súčasnej environmentálnej politiky. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 2, s. 111-115.
  article

  article

 4. TÓTHOVÁ, Alena. Umenie tvorby kvalitného finančného plánu. In Výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3956-2, s. 37-46. VEGA 1/0396/13.
  article

  article

 5. HRONEC, Štefan - GOGORA, Igor. Moderné metódy dlhodobého plánovania v orgánoch verejnej správy. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica]. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0623-8, s. [1-9] CD-ROM.
  article

  article

 6. DUBCOVÁ, Gabriela. Vybrané témy životného cyklu projektu z hľadiska controllingu. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 91-96.
  article

  article

 7. GRZNÁR, Miroslav. Plánovanie podniku v pokrízovom období. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 78-84. VEGA 1/0466/11.
  article

  article

 8. BERNARD, Josef. Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace. In Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální praci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010. ISSN 1213-6204, 2010, roč. 10, č. 3, s. 100-109. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0119576/socprac0310komplet-101110155048-140219132832.pdf>
  article

  article

 9. TÓTHOVÁ, Alena. Efektívny plánovací systém podniku - základ jeho budúcej prosperity. In Zborník vedeckých statí VEGA č. 1/0165/08, VEGA č. 1/0425/08 a VEGA č. 1/0276/08 : 1. VEGA č. 1/0165/08: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3142-9, s. 25-28.
  article

  article

 10. 10.Plán B

  MULLINS, John Walker - KOMISAR, Randy. Plán B : ako vytvoriť úspešný podnikateľský model alebo zmeniť dobrý model na skvelý. Preložila Eva Vehnerová, odborná redakcia Urban Kováč. Bratislava : Eastone Books, 2010. 257 s. [12,8 AH]. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-134-6. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 2]
  Plán B

  book