Search results

 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Kultúrne korene rodovej nerovnosti. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 101-114.
  article

  article

 2. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Consequences of Gender Conceptualisations in Cultural Context. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 318-342 online.
  article

  article

 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Gender Inequality from a Cultural Perspective. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 388-398 online.
  article

  article

 4. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 118-126. APVV 14-0324, VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 5. MADARÁSZOVÁ, Alexandra. Feministická ekonómia a GPI indikátor - lepšia varianta ekonomických modelov? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 28-49.
  article

  article

 6. HEINTZ, James. The Economy's Other Half : How Taking Gender Seriously Transforms Macroeconomics. 1st Edition. Coventry : Agenda Publishing, 2019. 100 s. The Gendered Economy. ISBN 978-1-78821-063-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DOBROVIČ, Ján et al. Opinions on Offering Managerial Positions For Women: the Case from Eastern Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studies. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 20, no. 2, pp. 210-224 online. VEGA 1/0194/19.
  article

  article

 8. HEDIJA, Veronika. Is the Rule of Law Significant for Explanation of Differences in the Gender Pay Gap? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 6, 704–722.
  article

  article

 9. BROŽOVÁ, Dagmar - STROUKAL, Dominik. Gender Differences in Preference of the Wage Level and Risk on the Czech Labour Market. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 4, s.
  article

  article

 10. VLAČUHA, Róbert. Zmeny v meraní materiálnej deprivácie z hľadiska zavedenia indikátora materiálnej a sociálnej deprivácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 4, s. 38-48.
  article

  article