Search results

Records found: 1581  
Your query: Keywords = "obyvateľstvo"
 1. CESNAK, Martin. Household Indebtedness and Life Satisfaction in Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 34-41. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359.
  article

  article

 2. KUKLOVÁ, Marie - LUSTIGOVÁ, Michala. Vliv socioekonomického statusu na výskyt depresivních symptomů v populaci Česka – výsledky EHIS 2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 2, s. 84-93.
  article

  article

 3. LUKÁČ, Jozef - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Finančná gramotnosť marginalizovaných skupín obyvateľstva. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 18-25.
  article

  article

 4. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien rómskej národnosti na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2021. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023. ISSN 1336-7420, 2023, roč. 19, č. 1, s. 62-74.
  article

  article

 5. BAUM, Detlef. What the History of Community Work for Community Work and Social Work in Contemporary Times Tells Us? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 97-112.
  article

  article

 6. GUROVÁ, Patrícia - VANIŠOVÁ, Lucia. Cezhraničná dochádzka do zamestnania v spojitosti so súčasným a trvalým pobytom podľa SODB 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 50-71.
  article

  article

 7. ÓVÁRI, Kristián - KOČIŠ, Martin. Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 5-29.
  article

  article

 8. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Fungovanie miest a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-0197, 2023, roč. 18, č. 5, s. 7-12.
  article

  article

 9. KOZÁR, Patrik. Awareness and Perception of Intercultural Competence among Expatriates Living in Slovakia. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 238-251.
  article

  article

 10. KÓŇA, Jakub. Impact of Shared Airbnb Accommodation on the Local Population. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 219-227. I-22-101-00.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.