Search results

Records found: 101  
Your query: Keywords = "ochrana trhu"
 1. JUHÁS, Henrich. Vplyv nástrojov na ochranu obchodu EÚ na obchodné vzťahy EÚ – Indonézia (Hodnotenie zahraničného obchodu na základe jednofaktorových indikátorov). In MERKÚR 2021. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4909-7, pp. 112-125 online. VEGA 1/0039/20, I-21-110-00.
  article

  article

 2. Governance Frameworks to Counter Illicit Trade. Paris : OECD, 2018. 242 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/governance-frameworks-to-counter-illicit-trade_9789264291652-en> ISBN 978-92-64-29164-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Ochrana zemepisných označení a možnosti jej rozšírenia na vnútornom trhu. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 64-68 CD-ROM. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  article

  article

 4. TOKÁROVÁ, Mária. Špecifiká vývoja protimonopolnej politiky v USA. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 135-149. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  article

  article

 5. VOZÁR, Jozef. Pramene právnej úpravy práva proti nekalej súťaži v SR. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 4, s. 15-19.
  article

  article

 6. KALESNÁ, Katarína. Zneužívanie dominantného postavenia v teórii a v aplikačnej praxi. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 4, s. 297-306.
  article

  article

 7. JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. ISSN 0032-6984, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277.
  article

  article

 8. HURYCH, Petr. Role kartelových dohod při eliminaci dominantního postavení soutěžitele. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 143-154.
  article

  article

 9. TVRDOŇ, Michal. Vybrané obchodné spory medzi USA a EU a jejich řešení ve WTO. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 1, s. 258-269.
  article

  article

 10. KORČOKOVÁ, Marína. Produkty Made in China a bezpečnosť? In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 70-77.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.