Search results

 1. Odpadové hospodárstvo : mesačník o trhu s odpadmi a energiami. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X. Available on Internet: https://www.odpady-portal.sk
  journal

  journal

 2. BONEK, Martin. Zákon o odpadoch : ZÁKON č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 7-8, s. 7-480.
  article

  article

 3. STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Časové porovnanie zloženia komunálnych odpadov na Slovensku. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 4-7.
  article

  article

 4. STAŠKOVÁ, Slavomíra - STAŠKO, Martin. Postavenie druhotných palív v legislatívnom rámci Slovenskej republiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 36-43 online.
  article

  article

 5. SPILÝ, Peter. Moderné spaľovne: Na skládkach mrháme energiou. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Zima/Winter, s. 24-25.
  article

  article

 6. BAKALÁR, Tomáš et al. Metal Recovery From Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash as a Tool of Circular Economy. In Journal of Cleaner Production. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-1786, 2021, vol. 302, pp. [1-10] online.
  article

  article

 7. SZAŁATA, Łukasz et al. Assessment of the Odour Quality of the Air Surrounding a Landfill Site: A Case Study. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 4, pp. 1-14 online.
  article

  article

 8. GONDÁROVÁ, Jana - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Dizajn udržateľných obalov v potravinárskom priemysle. In Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISBN 978-80-557-1920-7, s. 57-66 online.
  article

  article

 9. VOKOUNOVÁ, Dana. Triedime odpad dostatočne? In Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISBN 978-80-557-1920-7, s. 185-195 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 10. HRABČÁK, Marek. Evolúcia skládkovania. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 17-19.
  article

  article