Search results

Records found: 37  
Your query: Keywords = "odzbrojenie"
 1. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Kooperatívna bezpečnosť a jadrové zbrane. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 125-131 online. VEGA 1/0842/21.
  article

  article

 2. SMETANA, Michal. The Prague Agenda and the future of nuclear arms control and disarmament -the introductory word. In Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013-2015, 2014, č. 12, s. 1. Available on Internet: <http://www.iir.cz/article/prague-agenda-and-the-future-of-nuclear-arms-control-and-disarmament>
  article

  article

 3. ADAŠKOVÁ, Daša. Vnútroštátny ozbrojený konflikt v Sýrii a jeho vplyv na odzbrojenie regiónu Blízky východ. In Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente : zborník vedeckých prác. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. ISBN 978-80-8167-019-0, s. 195-209.
  article

  article

 4. ADAŠKOVÁ, Daša. Prístupy k odzbrojeniu regiónu Blízky východ. In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, s. 536-543. VEGA 1/0827/12. 1/0827/12, VEGA, Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch.
  article

  article

 5. ADAŠKOVÁ, Daša. Proliferácia zbraní hromadného ničenia a jej vplyv na regionálnu bezpečnosť. Recenzenti Ján Liďák, František Škvrnda, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 96 s. [6,62 AH]. ISBN 978-80-225-3857-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 6. ADAŠKOVÁ, Daša. Dočasná nukleárna dohoda s Iránom a jej dopady na regionálnu bezpečnosť. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 7-15 CD-ROM.
  article

  article

 7. ADAŠKOVÁ, Daša - KAZANSKÝ, Rastislav - PÁNTYA, Péter. The Roots and Problems of a WMD-free Zone in the Middle East Region. The Issues of Disaster Management. In Bolyai szemle. - [Budapest] : NKE Szolgáltató Kft., 2014. ISSN 1416-1443, 2014, vol. 23, no. 3, p. 306-319.
  article

  article

 8. ADAŠKOVÁ, Daša - KAZANSKÝ, Rastislav. 20. výročie Nunn-Lugarovho programu a jeho význam pre odzbrojenie : (kooperatívne neproliferačné dohody medzi USA a štátmi bývalého ZSSR). - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. ISSN 1335-2741, 2013, roč. 16, č. 1, s. 110-121.
  article

  article

 9. ADAŠKOVÁ, Daša. Význam kooperatívnych neproliferačných zmlúv pre globálne odzbrojenie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 17-23, CD-ROM.
  article

  article

 10. ADAŠKOVÁ, Daša - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. The International Cooperation in the Fight Against the WMD Terrorism. In European Researcher : International Multidisciplinary Bilingual Scientific Journal. - [Rusko] : [European Researcher], 2013. ISSN 2219-8229, 65, vol., no. 12-2 (2013. Available on Internet: <www.erjournal.ru/journals_n/1389204260.pdf>
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.