Search results

 1. LONDÁK, Ján. Diskonty a prémie v ohodnocovaní podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. HÁLEK, Vítězslav - BORKOVCOVÁ, Anna - HAŠEK, František. Non-Financial Indicators in the Valuation Process - Current Trends. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, pp. 60-74.
  article

  article

 3. GAJDOŠOVÁ, Ľubica. Stanovenie hodnoty know-how a prístupy a aspekty ohodnotenia know-how v praxi. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. ISSN 1339-5564, 2020, roč. 24, č. 4, s. 6-17.
  article

  article

 4. KUŠNÍR, Peter. Ohodnocovanie spoločností pri akvíziciách v investičnom bankovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 151 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SEDLÁKOVÁ, Iveta. Úvahy a návrhy k znaleckému posudku v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 60-68 online.
  article

  article

 6. MEHEŠ, Marek. Možnosti stanovenia všeobecnej hodnoty podniku na území SR. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 27.
  article

  article

 7. MEHEŠ, Marek. Výnosové metódy ohodnotenia podniku v podmienkach Slovenskej republiky. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 82-91 CD-ROM.
  article

  article

 8. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Význam finančno-ekonomickej analýzy pri stanovení všeobecnej hodnoty podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 2, s. 37-44.
  article

  article

 9. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [272 s.] [16,1 AH]. ISBN 978-80-571-0035-5. [Copy count : 15, currently available 2, at library only 3]
  book

  book

 10. HARUMOVÁ, Anna. Úloha podnikovej stratégie a jej analýza v procese ohodnotenia podniku. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 21.3.2018, [s. 1-3] online. Available on Internet: <https://harumova.blog.sme.sk/c/479865/uloha-podnikovej-strategie-a-jej-analyza-v-procese-ohodnotenia-podniku.html>
  article

  article