Search results

Records found: 11  
Your query: Keywords = "organizácia práce vedeckej"
 1. KOVÁČIK, Vladimír. Implementation of Smart Specialisation Strategy: the Case of Slovakia. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 78-89.
  article

  article

 2. WALLWORK, Adrian. English for Writing Research Papers. 2nd Edition. Cham : Springer, 2016. 377 s. ISBN 978-3-319-26092-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 3. ŠUCHA, Vladimír. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť: vedecká podpora koordinovaná Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 4. GONDA, Vladimír. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 6. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 179 s. [9,00 AH]. Škola. ISBN 978-80-8078-472-0. [Copy count : 10, currently available 5, at library only 4]
  Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

  book

 5. WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York : Springer, 2011. 325 s. ISBN 978-1-4419-7921-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  English for writing research papers

  book

 6. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. [50] s. KEGA 3/5121/07.
  book

  book

 7. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 252 s. KEGA 3/5121/07. ISBN 978-80-225-2797-2. [Copy count : 7, currently available 2, at library only 4]
  book

  book

 8. GONDA, Vladimír. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 2. dopln. a prepr. vyd. Bratislava : ELITA, 1999. 70 s. ISBN 80-8044-057-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. GONDA, Vladimír. Diplomová práca : ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 67 s. ISBN 80-225-0974-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 10. Slovenská akadémia vied v historickom kontexte. Bratislava : Odbor pre vzťahy s verejnosťou ÚP SAV, 1996. 105 s. ISBN 80-88780-06-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.