Search results

Records found: 49  
Your query: Keywords = "osídlenie"
 1. DOUŠA, Milan. The Optimal Size of Local Governments in Selected EU Countries. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1336-3727, 2023, roč. 21, č. 1, s. 29-37.
  article

  article

 2. Working Together : Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Finland. Paris : OECD, 2018. 193 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-skills-and-labour-market-integration-of-immigrants-and-their-children-in-finland_9789264305250-en> ISBN 978-92-64-30524-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Vybrané environmentálne súvislosti zmien historickej lazníckej krajiny (na príklade obce Hrušov okres Veľký Krtíš). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 1, s. 57-77.
  article

  article

 4. KLOBUČNÍK, Michal - SLAVÍK, Vladimír. Identifikácia historicky osídlených regiónov Slovenska s využitím konceptu priestorovej autokorelácie. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. ISSN 0016-7193, 2013, roč. 65, č. 4, s. 341-362.
  article

  article

 5. PUKAČOVÁ, Jana. Základná charakteristika rómskych osídlení a ich kategorizácia. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1210-1095, 2011, roč. 21, č. 4, s. 47-68.
  article

  article

 6. OMASTA, Štefan. Rozptýlené vidiecke osídlenie - socioekonomické a historické aspekty. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 1, s. 43-47. VEGA 1/0454/09.
  article

  article

 7. BUČEK, Milan et al. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : podklad pre kontrolný deň. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 364-410.
  article

  article

 8. VLČKOVÁ, Viera - IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 164 s. [9,884 AH]. VEGA 1/4643/07. ISBN 978-80-225-2852-8. [Copy count : 6, currently available 3, at library only 3]
  book

  book

 9. BERRISFORD, Stephen. In search of land and housing in the new South Africa : the case of Ethembalethu. Washington, D.C. : The World Bank, 2008. 40 s. World Bank working paper, no. 130. ISBN 978-0-8213-7373-6. ISSN 1726-5878. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. TVRDOŇ, Jozef et al. Zmeny v územnej (sídelnej) štruktúre slovenskej spoločnosti. Sídelný rozvoj v Európe a jeho vplyv na sídelnú štruktúru Slovenska. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 183-208.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.