Search results

 1. NOVOTNÝ, Lukáš. Hornické památky v Krušnohoří v UNESCO: příklad úspěšného strategického přeshraničního plánování. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 1, s. 32-41.
  article

  article

 2. GRESCHOVÁ, Eva. Storočnica štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919-2019). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 17-26.
  article

  article

 3. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing : the Impact of the Pandemic on Tourism in Slovakia. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 31, no. 3, pp. 1-4 online [5 NS].
  article

  article

 4. MICHÁLKOVÁ, Anna. Návštevnosť Mohyly M.R. Štefánika na Bradle. In Oficiálna stránka mesta Brezová pod Bradlom. - Brezová pod Bradlom : [S.n.], 2019, 10.10.2019, s. [1] online.
  article

  article

 5. ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Prepojenie tradičných agrárnych krajín s pamiatkovo hodnotnými sídelnými štruktúrami - príklady a možnosti zachovania biokultúrneho dedičstva. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 1, s. 3-11.
  article

  article

 6. MOYZEOVÁ, Milena. Kultúrne pamiatky pri hodnotení kvality životného prostredia vidieckych sídel v okrese Trnava. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 1, s. 26-31.
  article

  article

 7. International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees. Volume 10. 1st Edition. Iași : Editura Tehnopress, 2019. 101 s. ISBN 978-606-687-382-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. DARCHASHVILI, Manana - NISHNIANIDZE, Nino - ALAVERDOV, Emilia. Cultural Policy - Significant Challenges of the Georgian Government. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 35, pp. 1-13.
  article

  article

 9. LISÁ, Lea. Hory bez hraníc. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. zima, s. 54-57.
  article

  article

 10. MESÁROŠ, Martin - MIŠOVIČOVÁ, Regina. Možnosti rozvoja cykloturistiky v mikroregióne Cedron - Nitrava. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 2, s. 16-33.
  article

  article