Search results

Records found: 4147  
Your query: Keywords = "plánovanie"
 1. TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k riadeniu nákladov v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 8-12.
  article

  article

 2. JAŠUREK, Igor - ŠIPIKAL, Miroslav. Examining Conditionalities in Cohesion Policy: An Application of the Principal–agent Framework. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Territory, Politics, Governance. - London : Taylor & Francis. ISSN 2162-2671, 2024, vol. 12, no. 2, pp. 213-235.
  article

  article

 3. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : Theory, Process, Practice. 12th Edition. Boston : Cengage, 2024. 462 s. ISBN 978-0-357-89950-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Voprosy Ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Available on Internet: http://www.vopreco.ru
  journal

  journal

 5. KAHYA, Ibrahim. Doing Business under Risk and Uncertainty. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 89-95.
  article

  article

 6. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - DUCÁR, Tomáš. Popis procesov finančného plánovania v podmienkach konkrétneho podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 38-50.
  article

  article

 7. ZÁBUŠKOVÁ, Gabriela. Plánovanie v práci vychovávateľa. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 13-16.
  article

  article

 8. MIŠÚN, Juraj. Zmeny funkcie manažmentu plánovanie vplyvom pandémie Covid-19. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 22-23. VEGA 1/0328/21.
  article

  article

 9. WRIGHT, Michelle - WALMSLEY, Ben - SIMMONS, Emilee. Fundraising in the Creative and Cultural Industries : Leading Effective Fundraising Strategies. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2023. 284 s. ISBN 978-0-367-17559-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ZAGORŠEK, Branislav. Projekt VEGA skúmajúci vplyv plánovania na úspešnosť podnikov v prostredí digitalizácie a inovácií. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave. Vedecko-výskumný seminár. Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 35-36. VEGA 1/0548/24.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.