Search results

 1. KOUDELKA, Josef. Imigrace a liberalismus : dopady migrace, teorie a možná řešení. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 218 s. Politologická řada, svazek 67. ISBN 978-80-7325-454-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 205-217.
  article

  article

 3. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336.
  article

  article

 4. ONDRÁŠIK, Branislav. Koncept verejného záujmu, pojem pluralizmu a globalizácia v tradičných médiách. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2017. ISSN 1339-5246, 2017, roč. 5, č. 2, s. 6-15.
  article

  article

 5. DOLINSKÁ, Viktória. Akulturačné štúdie pre ekonómov : kultúrne odlišnosti medzinárodného pracovného prostredia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 90 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-324-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Akulturačné štúdie pre ekonómov

  book

 6. Philosophica critica : medzinárodný vedecký filozofický časopis = international scientific journal of philosophy. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. ISSN 1339-8970
  journal

  journal

 7. ELBERT, Ľudmila. Regionalizmus ako nástroj zmeny vo vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva : (pluralizmus na obzore). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 5, s. 468-478.
  article

  article

 8. ELBERT, Ľudmila. Regionalizmus ako nástroj zmeny vo vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva : (pluralizmus na obzore). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 6, s. 560-570.
  article

  article

 9. LACLAU, Ernesto - MOUFFE, Chantal. Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku. Praha : Karolinum, 2014. 233 s. POLITEIA. ISBN 978-80-246-2685-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku

  book

 10. MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak "stejný" může být "jiný" a naopak. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 4, s. 412-433.
  article

  article