Search results

Records found: 4202  
Your query: Keywords = "poľnohospodárstvo"
 1. VIDOVÁ, Jarmila. Agricultural Production, Sustainable Food System and Food (non)Waste. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2024, č. 1, s. 48-59 online. VEGA 1/0226/23.
  article

  article

 2. YEGINBAYEVA, Akzhan et al. The Formation of a Mechanism to Improve the Competitiveness of the Sugar Industry in the Republic of Kazakhstan. - Registrovaný: Scopus. In Scientific Horizons. - Zhytomyr : Polissia National University. ISSN 2709-8877, 2024, vol. 27, no. 1, pp. 162-171.
  article

  article

 3. Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Nitra : Vydavateľstvo SPU. 4x ročne. ISSN 1335-2555. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/ata/ata-overview.xml
  Acta Technologica Agriculturae

  journal

 4. STEINHAUSER, Dušan. Vývoj emisií skleníkových plynov v krajinách EÚ a vo vybraných tretích krajinách s ťažiskom na emisie v poľnohospodárstve. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 131-140. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 5. GUBINA, Ganna. Organic Agriculture in the Slovak Republic: Efficiency of Legislation and Its Impact on the Economy. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2023. ISSN 2644-643X, 2023, roč. 10, č. 4, s. 134-141.
  article

  article

 6. JANUBOVÁ, Barbora. Soy Boom in Latin America. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 225-234.
  article

  article

 7. KRNÁČOVÁ, Zdena. Využitie techník faktorovej analýzy pri modelovaní agroekosystémov. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. ISSN 1337-9453, 2023, roč. 27, č. 1, s. 4-21.
  article

  article

 8. PARÁDI-DOLGOS, Anett et al. The Uptake of Green Finance Tools in Agriculture - Results of a Q-Methodology. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 99-123.
  article

  article

 9. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic for 2022 : Green Report. Bratislava : Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, 2023. 228 s. ISBN 978-80-89738-37-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. MÁČAJ, Ľudovít. Nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôde v zmysle právnej úpravy Francúzskej republiky. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1336-6912, 2023, roč. 42, č. 2, s. 26-43.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.