Search results

 1. BUKOVOVÁ, Sylvia - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. The Role of Social Companies in the Quality Growth of Human Capital. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 86-96 online. VEGA 1/0569/18, VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 2. BELIČKOVÁ, Kornélia. Transformácia, integrácia a univerzálnosť organizácií tretieho sektora v kontexte "Premeny nášho sveta: Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj". In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. ŠEBESTOVÁ, Petronela. Nová sociálna ekonomika a nové výzvy na Slovensku : znovuobjavenie sociálnej ekonomiky. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, č. 1, s. 117-130.
  article

  article

 4. PONGRÁCZ, Eva. A Szlovák munkaerőpiac aktuális helyzete és a sociális gazdaság. In Munkaügyi szemle. - [Budapest : Profunditas], 2018. ISSN 2064-3748, 2018, évf. 61, sz. 2, o. 38-43 online.
  article

  article

 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Sociálny podnik osobitný druh podnikania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 41-45.
  article

  article

 6. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální inovace jako základní prvek rozvoje sociálního podniku. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 740-747.
  article

  article

 7. NOVÁ, Monika. Social Enterprise - Case Study from Africa. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 748-753.
  article

  article

 8. Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy [elektronický zdroj]. Hershey : IGI Global (Business Science Reference ), 2018. online [609 s.]. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522563075.
  book

  book

 9. KOUDELKOVÁ, Petra. Jak se rozhodují mileniálové při nákupu produktů sociálních podniků? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 61-69.
  article

  article

 10. BUKOVOVÁ, Sylvia. Aktuálne trendy v environmentálnom a sociálnom podnikaní v SR : praktikum. Recenzenti: Katarína Grančičová, Dana Hrušovská, Adam Bartoš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [211 s.] [9 AH]. SAMRS/2017/EK/1/3, SSEDAS, DCI-NSAED/2014/352-248. ISBN 978-80-225-4592-1.
  book

  book