Search results

Records found: 666  
Your query: Keywords = "podnikanie stredné"
 1. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Pomoc pri udržaní prevádzky a zamestnanosti malých zamestnávateľov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 21-27 online. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 2. DUGAS, Jaroslav - BOSÁK, Martin. Bariéry inovácií v malých a stredných podnikoch. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 19-25. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 3. MILZ, Markus. Vertriebspraxis Mittelstand : Ein Grundlagenwerk für Strategie, Führung und Sales. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden : Springer Gabler, 2022. 336 s. ISBN 978-3-658-38342-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2021. Bratislava : Slovak Business Agency, 2022. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ZAJKO, Marián - KATRENČÍK, Ivan - MAJERNÍK, Štefan. Riadenie malých a stredných podnikov. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2022. 313 s. ISBN 978-80-227-5186-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Riadenie malých a stredných podnikov

  book

 6. GAJDOVÁ, Denisa. Facilitator as an Important Determinant of Entrepreneurial Competitiveness within Cluster. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production III. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0180-3, pp. 39-45. VEGA 1/0708/20.
  article

  article

 7. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2020. Bratislava : Slovak Business Agency, 2021. 148 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2019. Bratislava : Slovak Business Agency, 2020. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality : zborník vedeckých štúdií I z projektu VEGA 1/00318/19. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. CD-ROM 116 s. VEGA 1/00318/19. ISBN 978-80-557-1768-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. BELKOVICSOVÁ, Daša - BUKOVOVÁ, Sylvia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Aktuálne ekonomicko-finančné problémy domácností SR v súčasnej globalizovanej ekonomike. Recenzentky: Helena Majdúchová, Dagmar Bednáriková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 186 s. [14,09 AH]. VEGA 1/0215/18. ISBN 978-80-225-4755-0. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.