Search results

 1. KRUPKA, Lukáš - JIRÁNKOVÁ, Martina. Čína v Mundell — Flemingově trilematu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 2. HOREHÁJ, Jozef - POVAŽANOVÁ, Mariana - ŠUPLATA, Marian. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Mária Uramová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Ekonomická fakulta. KEGA 019UMB-4/2016. ISBN 978-80-557-1425-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. World Economic Outlook : Seeking Sustainable Growth : Short-Term Recovery, Long-Term Challenges. October 2017. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2017. 284 s. World Economic and Financial Surveys. ISBN 978-1-48431-249-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  electonic book

 5. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Copy count : 55, currently available 27, at library only 3]
  book

  book

 6. LOJSCHOVÁ, Adriana. Kapitálový trh na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 14-17.
  article

  article

 7. VU, Hoang Duong. Technical efficiency of FDI firms in the Vietnamese manufacturing sector. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 205-230.
  article

  article

 8. DARMO, Ľubomír. Výdavky na vedu a výskum a investičné náklady priamych zahraničných investícií: regionálny pohľad. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 5-13 CD-ROM.
  article

  article

 9. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Národné a európske súvislsoti v právnej aplikácii finančnej asistencie bánk. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 2, s. 82-90.
  article

  article

 10. KERBČÁROVÁ, Daniela. Efekty prílevu priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 60-64 online.
  article

  article