Search results

 1. Environment and Development Economics. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ErihPlus. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1355-770X. Available on Internet: https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics
  journal

  journal

 2. KARKALÍKOVÁ, Marta. Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 46-53 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 3. HLAVATÝ, Ivan - LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Systémy manažérstva environmentu ako významný spoločenský prínos. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 13-24 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 4. KUREKOVÁ, Iveta. Slovenská agentúra životného prostredia – odborná základňa rozvoja starostlivosti o životné prostredie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55-61.
  article

  article

 5. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Manažérstvo zberu odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 7-8, s. 4-8.
  article

  article

 6. The EU in the World 2020. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 149 s. Eurostat Statistical Books. ISBN 978-92-76-15704-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. MIKLÓS, László. Vznik Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej transformácie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 13-16.
  article

  article

 8. ONYANGO, Vincent. Exploring Future Effects of Prolonged Austerity Policy on Environmental Decisions in Scotland : perspectives from a Kuznetsian Thought Experiment. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 22, pp. 287-305.
  article

  article

 9. BOOROVÁ, Brigita. Zelená logistika a udržateľnosť. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 84-91 online. VEGA 1/0708/20.
  article

  article

 10. DYTRYCH, Simon. Nový směr energetické politiky v USA? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 4, s. 8-9.
  article

  article