Search results

 1. BACULÁKOVÁ, Kristína - HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Allocation of Financial Resources from EARDF in the Context of Typology of Slovak Regions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 9, no. 3, pp. 501-509.
  article

  article

 2. BALÁŽ, Peter - BRONČEK, Juraj - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Is the "One belt One road" (OBOR) project a long-term risk or a new opportunity for the EU's geostrategic interests in a globalized world economy? In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 69-77 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 3. LIPKOVÁ, Beata. K problematike posilňovania Hospodárskej a menovej únie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 453-460 [CD-ROM]. VEGA 1/0911/11.
  article

  article

 4. CIUREA, Corneliu. Moldova between East and West: which comes first, Euro-integration or conflict settlement? In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2013. ISSN 1337-5482, 2013, vol. 22, no. 4, s. 71-83.
  article

  article

 5. LATTOVÁ, Dorota. Inovácie a produktivita v službách: SR v rámci EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2012. 127 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. STANĚK, Peter. Miliardy nedostanete, odkázal Island Britom : zo severského raja sa môže stať chudobinec Európy. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 8. marca 2010, roč. 18, č. 45, s. 8.
  article

  article

 7. Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej Európy: trendy v uplynulom desaťročí, očakávaný vývoj a možné implikácie v hospodárskej politike cieľových krajín (s osobitným dôrazom na Slovensko) : vedecký monografický recenzovaný zborník k záverečnej oponentúre grantu VEGA 1/2638/05 (e. č. 140) Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Soňa Ferenčíková a kolektív pracovníkov KMO OF EU ; zostavovatelia: Soňa Ferenčíková, Otília Zorkóciová. Bratislava : [Katedra medzinárodného obchodu OBF EU], 2007. 258 s. VEGA 1/2638/05. ISBN 978-80-225-2419-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. POLAKOVIČ, Jozef. Financovanie spoločnej politiky rybného hospodárstva. In LIPKOVÁ, Ľudmila. Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISBN 978-80-225-2322-6, s. 128-146.
  article

  article

 9. HOŠKOVÁ, Jana. Nová úloha EÚ v medzinárodných vzťahoch. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, s. 241-246.
  article

  article

 10. DE LONG, Bradfort J. Čo po skončení éry nízkych úrokov. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2004. ISSN 1335-4701, 3. mája 2004, roč. 12, č. 84, s. 6.
  article

  article