Search results

 1. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 4x ročne. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  electronic journal

 2. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Institute of International Relations. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Available on Internet: https://mv.iir.cz/issue/archive
  journal

  journal

 3. Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Jakub Szabó, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. 771 s. [67,57 AH]. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2020/zborn%C3%ADk_19._1._20212.pdf> ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 4. ŠKVRNDA, František - KURUCZ, Milan. Súčasná svetová politika I : vybrané kapitoly - Európa, Spojené štáty americké, Ruská federácia, vývoj na Balkáne. Recenzenti: Ľubomír Čech, René Pawera. 2. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 258 s. [17,5 AH]. ISBN 978-80-225-4737-6. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 5. KUCHARČÍK, Rudolf. O zahraničnej politike Charla de Gaulla. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Ľudmila Lipková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 132 s. [7,53 AH]. ISBN 978-80-225-4702-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. KNUTSEN, Torbjørn L. A History of International Relations Theory. 3rd Edition. Manchester : Manchester University Press, 2016, 2019 Reprinted. 532 s. ISBN 978-0-7190-9581-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrianna Baleha, Zuzana Beňová, Peter Jančovič, Tomáš Kajánek, Martin Karas, Jakub Szabó, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. 1127 s. [94 AH]. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2019/Smolenice_2019_Final.pdf> ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 8. LIPKOVÁ, Ľudmila. Americko-čínska colná vojna - pokračovanie v roku 2019. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 685-691 online.
  article

  article

 9. RÜŽIČKOVÁ, Barbora. Řešení globálních problémů současné doby z pozice OSN. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 1, s. 34-45.
  article

  article

 10. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. - Spracovaný v EKO-INDEX, Reggistrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 4x ročne. ISSN 1337-5482. Available on Internet: www.sfpa.sk
  journal

  journal