Search results

Records found: 599  
Your query: Keywords = "pomoc rozvojová"
 1. ZEMAN, Jakub. Dve dekády oficiálnej rozvojovej pomoci z pohľadu dosahovania vytýčených cieľov a rozpočtu. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 1, s. 43-47. I-23-104-00.
  article

  article

 2. KROMKOVÁ, Júlia. Slovak Republic's ODA Allocation To Fragile and Conflict-Affected Countries: The Case of Sudan. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 151-161. I-23-104-00.
  article

  article

 3. JANČOVIČ, Peter. Comparison of Development Assistance Provided by the OECD DAC Members: A Cluster Analysis Approach. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 206-217. I-23-104-00.
  article

  article

 4. JANČOVIČ, Peter. Zdroje externého financovania ekonomík Latinskej Ameriky a Karibiku : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2022. 156 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. PERNICKÝ, Jakub. Analýza vývoja rozvojovej a humanitárnej pomoci počas pandémie covid-19. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 482-490.
  article

  article

 6. DUFKOVÁ, Gabriela - ŠÁLEK, Pavel. Effects of Development Aid on Donor’s Exports: A Case of the Czech Republic. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2022, 2022, vol. 22, no. 3, pp. 171-191Error: read handle in (rep.epca.fmtISO690).fmtXDatabaze.
  article

  article

 7. JANČOVIČ, Peter - SZABÓ, Jakub. Principal Determinants of Territorial Allocation of the Slovak Republic's Bilateral Development Aid: Path-dependent Trajectory? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 2, s. 99-121 online.
  article

  article

 8. BALEHA, Andrianna. Roľ Evropejskoho sojuza v oficiaľnoj pomošči razvitiju stranam postsovetskoho prostranstva. In Vestnik Omskogo universiteta. - Omsk : Dostoevsky Omsk State University, 2021. ISSN 2312-1300, 2021, tom. 8, no. 4, s. 215-225 online.
  article

  article

 9. KOVÁŘOVÁ, Eva. Dispersion of Czechia's Development Assistance Allocated to Priority Partner Countries with the Use of Bilateral Projects. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 10, s. 1017-1037.
  article

  article

 10. KOVÁŘOVÁ, Eva. Volume and Territorial Distribution of the Czech Republic’s Official Development Assistance Flows to Least Developed Countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 1213-2446, 2021, vol. 21, no. 1, s. 79-102.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.