Search results

 1. POLÁČKOVÁ, Hana. The Economic importance of the protection of the intangible property, context of protection origin, development and current state. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 141-146 online. VEGA 1/0020/16.
  article

  article

 2. KARDOŠ, Peter. Ochrana vynálezov v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  article

  article

 3. MRÁČKOVÁ, Jitka. Práva duševního vlastnictví a jejich využití v ekonomikách zemí EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 3, s. 61-72. Available on Internet: <http://www.sets.cz/aktualni-cislo/>
  article

  article

 4. MIKULIČOVÁ, Jitka. Revízia systému ochrannej známky v EÚ. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1339-8040, 2016, č. Výber, s. 10-17.
  article

  article

 5. STEC, Andrej. Pravdepodobnosť zámeny v známkovom práve EÚ. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1339-8040, 2016, č. Výber, s. 48-51.
  article

  article

 6. UHLIAR, Miroslav. Aktuálny vývoj v patentovaní vynálezov s ohľadom na trasfer práv formou licencovania. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 64-79 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  article

  article

 7. PRESSMAN, David - TUYTSCHAEVERS, Thomas J. Patent it yourself : your step-by-step guide to filing at the U.S. Patent Office. 18th ed. Berkeley : NOLO, 2016. 654 s. ISBN 978-1-4133-2257-6. ISSN 1554-9925. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. JAKUBEC, Miroslav. Transfering patent rights. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 394-400 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  article

  article

 9. HAVIER, Jan. Výška licenčného poplatku pri ohodnocovaní patentu ako vybranej zložky duševného vlastníctva. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 7-14 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  article

  article

 10. MASKUS, Keith E. Preferential trade agreements and intellectual property rights: unexplored issues. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2015. ISSN 1336-1562, 2015, roč. 13, č. 2, s. 95-110.
  article

  article