Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book

 2. DULAK, Anton. Súkromnoprávna autonómia a jej limity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 1, s. 3-26.
  article

  article

 3. PETRÍKOVÁ, Lucia. Zásady súkromného práva EÚ. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 12, s. 27-30.
  article

  article

 4. RAKOVSKÝ, Peter - MEZEIOVÁ, Lea. Právne riziká zneužitia blankozmenky. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 287-297.
  article

  article

 5. STRÉMY, Jana. Ochrana spotrebiteľa pred nekalou súťažou v Španielskom kráľovstve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 317-392.
  article

  article

 6. FUNTA, Rastislav - GOLOVKO, Liudmyla - AKHTAR, Andreas. Vybrané otázky európskeho práva a medzinárodného práva súkromného. Bratislava : IRIS, 2016. 77 s. ISBN 978-80-89726-54-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DOBIÁŠ, Petr. Evropské právo: Aplikace nařízení Řím I, Řím II a Brusel Ibis. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 1, s. 38-41 online. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0214992/2016-1 (1).pdf>
  article

  article

 8. KITTOVÁ, Zuzana et al. Európske a medzinárodné obchodné právo. Recenzentky: Elena Kašťáková, Anna Ďurfina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 337 s. [19,52 AH]. KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4290-6. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 9. FUNTA, Rastislav. Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného. Bratislava : Aviweb, 2015. 116 s. ISBN 978-80-972103-0-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Základné atribúty a rozvoj európskeho medzinárodného práva súkromného. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 319-324 CD-ROM. VEGA 1/1083/12.
  article

  article