Search results

 1. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. SOJKA, Ladislav. Specification of the Quality of Work Life Characteristics in the Slovak Economic Environment. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 3, s. 283-299.
  article

  article

 3. SKALKOVÁ, Jarmila. Společenskovědní poznání v sítích inženýrského vzdělávání. Brno : Paido, 2009. 85 s. ISBN 978-80-7315-173-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Společenskovědní poznání v sítích inženýrského vzdělávání

  book

 4. LISÝ, Ján - MUCHOVÁ, Eva. Ekonómia ako vášeň života : Misesova predstava trhovej ekonomiky. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, September 2007, roč. 2, č. 10, s. 42-44.
  article

  article

 5. LISÝ, Ján - MUCHOVÁ, Eva. Prínos Ludwiga von Misesa k formovaniu rakúskej ekonomickej školy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 3, s. 238-252.
  article

  article

 6. GEUE, Heiko. Evolutionäre Institutionenökonomik : ein Beitrag aus der Sicht der österreichischen Schule. Stuttgart : Lucius & Lucius, 1997. 324 s. Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft, Band 55. ISBN 3-8282-0050-8. ISSN 1432-9220. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Austrian Economics : Perspectives on the Past and Prospects for the Future. Champions of Freedom. The Ludwig von Mises Lecture Series. Vol.17. 1. ed. Hillsdale : College Press, 1991. 516 s. ISBN 0-916308-83-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book