Search results

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Správa z podujatia Špecifiká komunikácie súčasných manažérov v štátnom a verejnom sektore. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 79 online.
  article

  article

 2. CENTÁROVÁ, Jana - PUSZTIOVÁ, Lea. Vzdelávanie manažérov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 73-79 online.
  article

  article

 3. WEINERT, Stephan et al. The Effect of Company Guest Speakers on Perceived Employer Attractiveness. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 3, s. 25-36.
  article

  article

 4. KULTAN, Jaroslav - SCHMIDT, Peter - GABBASSOVA, Zhanna. Adaptive Lectures Using Feedback. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. R&E source : open online journal for research and education. - Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, December 2018, special issue 13, pp. 72-79 online.
  article

  article

 5. FUSEK, Roman. Podpora finančnej gramotnosti ako jeden z nástrojov ochrany spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 35-41.
  article

  article

 6. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea. Vývin úrovne trémy u žiakov v sekundárnom vzdelávaní. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-1109, 2016, roč. 22, č. 1, s. 59-70. KEGA 022EU-4/2016.
  article

  article

 7. ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Hovorenie v akademickom prostredí. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7 č. 1, s. 120-126 CD-ROM.
  article

  article

 8. STRELKOVÁ, Katarína. Odborné prednášky v cudzom jazyku forma interkultúrnej komunikácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 98-99.
  article

  article

 9. ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Niektoré praktické aspekty výučby akademického počúvania : výstup z projektu KEGA č. 514. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 2, s. 138-145 CD-ROM. KEGA 514.
  article

  article

 10. NOVÁK, Marcel. Generálny riaditeľ prednášal študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Apríl, s. 1 online. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article